YURT DIŞI TAŞIMA ŞART VE KURALLARI

YURTDIŞI TAŞIMA ŞART VE KURALLARI

1 – GENEL :
ÜNSPED PAKET SERVİSİ SANAYİ ve TİCARET A. Ş. ve yurt dışı hizmet ortağı UNITED PARCEL SERVICE, kısaca UPS olarak anılacaktır. UPS zarf ve paketlerin uluslar arası havayolu ile taşınmasını yapar. Bu işle ; bir malın veya dokümanın makul süreler (Expedited Servis türünde, Express Servis ve Express Saver Servise göre daha uzun süre) içerisinde, gümrük kuralları ve ülke kanunlarının müsaade ettiği ölçülerde kapıdan kapıya taşınmasıdır. UPS başka taşıyıcıları ve uçakları kullanabilir ve önceden bildirmeksizin, gönderenin de yararını gözeterek taşımayı diğer taşıma araçları ile ve yol düzeninin dışına çıkarak yapabilir. UPS’nin en son tarihli hizmet rehberinde verilmediği sürece (Service Guide) Cumartesi, Pazar veya yerel hafta sonu tatilleri, milli ve dini bayramlar; tarife ve transit time amaçları açısından iş günü addedilemez. UPS taşıma hizmetlerini, bunlara bağlı hizmetleri ve diğer ek hizmetleri yerine getirmek üzere taşeronlar tutabilir. Hem kendi adına hem de bu Taşıma Kayıt ve Şartlarından aynen yararlanacak olan taşeronları, acenteleri ve hizmetlileri adına kontrat yapabilir. Gönderici gönderi için gerekli belgeleri tamamlamakla sorumludur. Waybill ve v.s. gönderi evrakları gönderici şahıs, firma yetkilisi, firma personeli, firma çalışanı veya firma adına UPS hizmetlileri, acenta veya taşeronları tarafından hazırlansa bile şartları tartışılmaz ve gönderen bizzat kendisi tarafından hazırlandığını kabul ve teyit eder. Hava yolu ile taşımacılığı yapılan gönderinin, öngörülen varış merkezi başka bir ülkede ise; bu taşıma işlemi 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova’da imzalanmış olan Uluslar arası Hava Taşımacılığına İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesi Konvansiyonu ve bu konvansiyonun değiştirilmiş halini içeren 28 Eylül 1955 tarihli Hague Konvansiyonu (kısaca Varşova Konvansiyonu) kurallarına tabi olur. Varşova konvansiyonu uluslar arası taşıma kurallarını ihtiva eder. Gönderilerin kaybolması, hasar görmesi veya gecikmesi gibi birçok durumda taşıyıcının sorumluluğunu sınırlar. Aksine bir hüküm olmadığı sürece, karayolu ile yapılan taşımacılık, 19 Mayıs 1955’de Cenova’da imzalanmış olan Malların Karayolu ile Uluslar arası Taşınması Konvansiyonu’na (CMR Convention) tabi olur.

2 – GÜMRÜKLEME İLE İLGİLİ HÜKÜMLER :
Gönderen, gümrükleme için gerekli olan dokümanları temin edecektir. Bu dokümanları temin eden gönderen, ihracat veya ithalatla ilgili beyan ve bilgilerin tamamının gerçek ve doğru olduğunu tasdik eder. Gerçeğe aykırı ve hileli bildirimler yapılması halinde, gönderici, satış ve müsadere gibi sivil ve/veya cezai müeyyidelerin uygulanabileceğini kabul eder. Bir gönderi UPS’ye verildiğinde, gümrükleme işlemlerini yapacak acente olarak atanmış olur; uygun olan yerde, UPS gümrükleme işlemini yapacak gümrükleme acentesini saptamak amacıyla nominal alıcı olarak tanımlanır. Gümrük işlemlerinden dolayı ortaya çıkan veya gönderici yada alıcının gerekli belgeleri sağlamaması veya gereken lisans yada izinleri almamış olmasından kaynaklanan gümrük cezaları, depolama ücretleri ve diğer giderler, resim ve vergileri ile birlikte alıcıya fatura edilir. Gönderen ortaya çıkacak her türlü hasar, maliyet ve masraflardan sorumlu olacak; UPS’yi, çalışanlarını, acente veya taşeronlarını, bunlardan, ihmal ve istemli yanlış davranıştan aklayacaktır. Ancak alıcı ödemez ise bu masrafların ödenmesinden gönderici sorumludur. UPS, gümrükleme işlemlerine ilişkin olarak ve gümrükleme sırasında ortaya çıkacak hiç bir zarar, maliyet, masraf, gecikme ve diğer taleplerden sorumlu olmayacaktır.

3 – HİZMET SINIRLAMALARI :
Yürürlükteki UPS Tarife Kılavuzu uyarınca, tek parça halinde gerçek ağırlığı (volum ağırlığı değil) 70 Kg.'ı (bazı ülkelerde 31.5 kg.’ı) veya en uzun kenarı 270 cm.'i veya çevre ölçüsü toplamı 419 cm.'i geçen gönderiler için Export servisimizin onayının alınması gerekecektir. Tel : 0850 255 00 66 Onay alınmadan veya onay alınarak taşınmış bulunan bu gönderilere ayrıca Limit Aşım Ücreti uygulanacaktır.
Çevre Ölçüsü (cm.) = En uzun kenar (cm) + [ (genişlik (cm) x 2) + (yükseklik (cm) x 2) ] sonucu çıkan değer 330 cm. ila 419 cm. arasında olduğu takdirde bu tip gönderiler için Büyük Paket Ek Ücreti uygulanacağı gibi bu sınırlar içinde olan paketler minimum 40 kg. kabul edilerek faturalandırılacaktır. Bu ücretler gönderinin ödeme şekli ne olursa olsun gönderici tarafından ödenecektir.


EK TAŞIMA HİZMETİ :
Düzgün şekilli olmayan veya UPS’nin normal ambalaj ölçütlerine uymayan şekilde ölçü dışı gönderisi yada paketi olan göndericiler bu hizmetten yararlanabilirler. Göndericilerden gönderinin ödeme şekli ne olursa olsun Ek Hizmet Bedeli alınarak uygulanabilecek bu hizmetler : - Başka bir harici kutu, paket vb. içine konmamış emtia, - Metal yada tahtadan yapılma bir harici kutu, paket v.b içine konmuş her türlü emtia, - Oluklu mukavvadan yapılmış bir harici kutu, paket vb. içine tam olarak yerleştirilmemiş metal kutu yada kovalar, - Uzunluğu 150cm.’yi geçen veya her iki kenar uzunluğu da 76cm.’i geçen her türlü paket, - UPS Express Pak haricinde bir naylon torba içinde yer alan yada bunun haricinde bir naylona sarılmış olan her türlü gönderi, - Silindir biçiminde olan veya Silindir biçiminde bir harici kutu, paket vb. içine yerleştirilmiş olan her türlü emtia. - Gerçek ağırlığı 32kg.’dan daha ağır olan paketlerin UPS operasyon sisteminde daha etkin bir şekilde işlenebilmesi ve alıcılarına sağlıklı bir şekilde ulaştırılabilmesi için elle işlenmesi gerekmektedir. Gerçek ağırlığı 32 kg.’dan daha ağır paketler veya çoklu paketlerde toplam gönderi ağırlığının paket sayısına bölümünün ortalaması 32 kg.’dan daha ağır olması halinde paket sayısı kadar. Çoklu paket ortalamasının 32 kg.’dan daha küçük olması halinde paketlerin içinde 32 kg.’ı geçenler varsa onların sayısı kadar. - Bir pakette Limit Dışı birden fazla ölçümleme tespit edildiği takdirde bir tek Limit Aşımı Ücreti alınacaktır, ancak bir pakete verilen her Ek Taşıma Hizmeti için sayısı kadar Ek Hizmet Bedeli navlun fiyatına ilave edilecektir. Tarife Kılavuzu’nda aksine bir hüküm yoksa, bir parti yüklemede her bir paket için deklare edilen maksimum değer 50.000 USD karşılığı yerel para birimidir. Ayrıca, ; Kıymetli Maden ve Mamulleri ile Mücevherat ve saat (taklit takılar ve taklit saatler hariç) taşınmasında her Paket başına gönderilerin, kayıp, hasar ve eksikliği halinde doğacak zayi ve hasarın 500 ABD Doları karşılığı yerel para birimi tazmin / risk tavanı ile sınırlıdır. Bu sınır, malın UPS Taşıma Senedinde, sigorta için kıymet deklarasyonunun, bu limit içinde olması haliyle geçerlidir. UPS Taşıma Senedi’nin üzerinde sigorta için kıymet deklarasyonu yapılmamış her gönderi, gönderici tarafından tazmin değeri maksimum 100 ABD Doları olarak kabul ve beyan edilmiş demek olmaktadır. Servis Kılavuzu’nda listesi verilen taşınması yasaklanmış hiçbir malzeme taşınmaz. Bunlara ek olarak, fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın; sanat eserleri, antikalar, kıymetli taşlar, pullar, eşi bulunmayan nadide eşyalar,altın ve gümüş, para ve menkul değerler, çek, hisse senedi, senet, tasarruf bonosu, ortaklık senetleri ve benzeri kıymetli kağıtlarla, tehlikeli maddeler UPS tarafından taşınmaz. UPS, sorumluluğu müşteriye ait olmak üzere dayanıksız ve ısı değişimi karşısında bozulabilen malları kabul eder; fakat bunlar için özel bir taşıma işlemi uygulanmaz. Herhangi bir şekilde federal, ulusal veya yerel bir hükümet tarafından, kanun veya tüzükle yasaklanmış; menşe ülkesinde, varış yerinde veya gectiği yerlerde taşınması kanuna aykırı olan; ihracat/ithalat veya ilgili bir konudaki hukuka ters düşen maddeleri ihtiva eden paketler taşınmaz. Ancak bazı maddeler tanımlanmış şartlar altında taşınabilir. Hizmet sınırlamasına tabi olan malların taşınması halinde; malları yükleyen şirket, malların bir kısmına veya tamamına gelebilecek zararlardan , kaybolmasından; üçüncü şahısların ve nakliye tesislerinin mallarına ve/veya canlarına gelebilecek zararlardan ve incinmelerden; ve/veya malların taşınmasındaki gecikmelerden tek başına sorumlu olup; UPS’yi bu sorumluluktan azade tutacak ve zarar görmesini önleyecektir. UPS; gerekli adres detaylarını taşımayan, gönderenin veya alıcısının sarih olarak belirtilmediği; UPS’ye göre yeterli biçimde tanımlanmamış, sınıflandırılmamış, işaretlenip etiketlenmemiş, gerekli dokümanları beraberinde gönderilmemiş paketleri; ve/veya UPS personelinin, acentelerinin ve müteahhitlerinin ya da taşıma araçlarının hayatını ve güvenliğini tehlikeye atan; yine UPS’ye göre, kirli, lekeli veya herhangi bir şekilde hasar görmüş mal ve ekipmanlar ile taşınması ekonomik olarak veya operasyonel açıdan pratik olmayan kargoyu reddetme veya taşınmasını durdurma hakkını saklı tutar. UPS, yerel hukuk kuralları tarafından yasaklanmamış olması koşulu ile, herhangi bir zaman nakliyesi istenmiş olan bir paketi açıp kontrol etmeye mecbur olmamakla birlikte bu hakkı saklı tutar.

4 – TAŞIMANIN DURDURULMASI :
UPS, malların kabul edilebilir bulunmaması veya taşımanın Taşıma Kayıt ve Şartları dokümanına uygun olmadığının anlaşılması halinde, tamamen kendi takdiriyle herhangi bir paketin yüklenmesini veya taşınmasını durdurabilir. UPS, üçüncü teşebbüsünde de alıcıya paketi teslim edemezse, teslimatta alıcıdan ücreti tahsil edemezse, herhangi bir paketi ya da gönderiyi adresin yanlış verilmiş olması nedeniyle teslim edemezse (doğru adresi bulmak için tüm mantıki yollar denendikten sonra), doğru adresin başka bir ülkede olduğu anlaşılırsa ya da alıcı paketi kabul etmezse taşımayı durdurabilir. Bu durumlarda paket ya da gönderi tutulur ve gönderici bilgileri araştırılır. Taşımanın durdurulmasından yükleyici sorumlu olacak ve tüm masrafları ödeyecektir. Ayrıca gönderme, atma, dönüş taşıması, depolama ve diğer idari giderler ile vergi ve harçlar, taşıma ücretine ek işlem ücreti de gönderici tarafından ödenir. Bu şartlar altında herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

5 – HİZMETİN KESİNTİYE UĞRAMASI :
UPS, kendi kontrolü dışındaki nedenlerle hizmetin kesintiye uğramasından; bir paketin kaybolması, hasara uğraması ve gecikmesinden sorumlu tutulamaz. Bu nedenler arasında malın sahibinin, alıcının ve yükleyicinin gözden kaçırdığı noktalar bulunabileceği gibi, alıcının mevcut olmaması veya gönderiyi reddetmesi, mücbir sebepler, gönderilen malların kendi kusurları, kalite bozuklukları, hükümet veya kamu otoritesinden kaynaklanan görüntüde veya gerçekteki nedenler, gümrüğün veya benzeri kurumların ihmali veya başka davranışlarından kaynaklananlar; savaş, iç savaş, istila, düşmanlıklar, başkaldırma, isyan, ayaklanma, işçi anlaşmazlıkları (grev, lokavt) veya taahhütleri, kara ve hava taşıma networklerinde meydana gelebilecek aksaklıklar veya doğal afetler bulunabilir. GÖNDEREN’in talebi üzerine verilecek özel hizmetler ayrıca faturalandırılır.

6 – HİZMET KARŞILIĞI ÖDEME :
Nakliye, ilgili hizmetler ve ek hizmetler için ödenecek ücretler Tariff Guide’da yazılı olan fiyatlara göre hesaplanacak ve ödenecektir. Gönderi bedeli olması gereken tarihten önce ödenmemişse, bütün ücretler bir faturanın alınmasından sonraki gönderinin yerel UPS ofis müşteri hizmetleri bölümü veya telefon merkezi ile ilgili olan yazılı anlaşmasına göre UPS’ye ödenecektir. UPS tarafından gönderenin veya alıcının adına yapılan; katma değer vergisi, harçlar ve diğer vergilerle ödemeler talep halinde UPS’ye ödenecektir. (Bu talep gönderene, alıcıya veya 3. şahıslara yöneltilmiş olabilir). Zamanında ödenmemiş olan tüm miktarlar için, ödemenin yapılması gereken tarih ile yapıldığı tarih arasında, Avans Faizi taahhuk edecektir. Gönderilerin ağırlığı ambalajlı ağırlığıdır. Gönderi ücretleri, her bir gönderide bulunan paketlerin toplam gerçek ağırlığı veya toplam boyutsal ağırlığından hangisi büyükse onun üzerinden hesap edilir. Envelop (zarf) hariç her türlü paketin (pak, koli, sandık, rulo, çuval v.s) uzunluk, genişlik, ve yüksekliği cm. cinsinden birbirleriyle çarpılır. Birden fazla paketli gönderiler için her paketle ilgili sonuç toplanır. Bulunan sonuç gönderinin toplam hacmini verir. Boyutsal ağırlığı (kilogram olarak) bulmak için ise bulunan gönderi hacmi 5000’e bölünür. (UPS’nin Hava Taşımacılığı Kuralları gereği bu oranı değiştirme hakkı saklıdır.) Toplam ücreti bulmak içinde kesirli miktar bir sonraki yarım kilograma veya kilograma yükseltilir. Bulunan gönderinin toplam boyutsal (volum) ağırlığı olacaktır. Gönderilerde UPS’nin yapmış olduğu ölçüm ve tartı sonuçları esas alınacaktır. Gönderen tarafından ödenmesi gereken miktarlar için ve UPS’ye başka nedenlerden dolayı gönderen, alıcı veya malların sahibi tarafından ödenmesi gereken miktarlar için paketler UPS tarafından tutulur. Diğer haklarının yanı sıra, herhangi bir alacağının ödenmemesi halinde, UPS mantıklı bir uyarı süresini takiben gönderene veya alıcıya, uygulanabilir kanunlar çerçevesinde malları kamuya veya özel alıcılara satacağını ve alacakları ile beraber satış işleminden doğacak masrafları da tahsil edeceğini bildirir. Bununla birlikte böyle bir satış; göndereni, alıcıyı ve malların sahibini herhangi bir noksanlıktan doğacak sorumluluktan kurtarmaz. Gönderen, alıcının veya 3. parti alıcıların UPS’nin ilk talebinde parayı ödememeleri halinde tüm ücretleri ödemeyi kabul eder. Gönderen talep halinde bu tür ücretlerin tamamını ve UPS tarafından yapılmış olan bütün masrafları (ödemelerin faizleri de dahil olmak üzere) ödemekle sorumlu olacaktır.
ALICI ÖDEMELİ GÖNDERİ :
Envelope dışında pak ve paketler için uygulanabilen UPS’nin taşıma hizmet ücretlerini alıcının ödeyebileceği bir sistemdir. Gönderen her ödemeli gönderi için bir UPS waybill (taşıma senedi) hazırlar ve paket üzerine yapıştırır. Ayrıca UPS waybill üzerindeki uygun yere ödemeli gönderi (collect shipment) olduğunu belirtir. Bu şekilde collect shipment ibaresi yazılmamış gönderilerin taşıma ücretlerinin gönderen tarafından ödeneceği kabul edilir. Collect hanesi işaretlenmiş gönderinin varış memleketine servis yoksa veya kaldırılmış ise gönderi otomatikman gönderen ödemeli şeklinde mütalaa edilir. Collect (Karşı Ödemeli) gönderilerde Alıcı account numarasının (Alıcı UPS No.) yazılmaması veya doğrusunun yazılmaması durumunda (Lookup Surcharge) tahakkuk edecek ücretler ayrıca göndericiye fatura edilecektir. Ödemeli olarak gönderi yapan gönderici, taşıma ücretlerinin alıcı tarafından ödenmemesi durumunda bu ücretleri ve ek işlem ücretini ödemekle yükümlüdür. Collect gönderilmiş pak veya paketin alıcıya teslim edilmiş olması bu yükümlülüğü ortadan kaldırmaz. Collect taşımada alıcının gönderi ücretini ödememesi halinde taşıma tarihi ile gönderi ücretlerinin gönderene fatura edilmesi arasında, taşıyıcı firmanın uyguladığı prosedürler sebebiyle bir zaman geçmektedir. Bu zaman süresi ne olursa olsun hiçbir aşamada gönderen tarafından taşıyıcı aleyhine kullanılamaz. Bu tür gönderi yapılabilecek ülkelerin listesi UPS tarafından ek olarak bildirilir.
3. KİŞİ ÖDEMELİ GÖNDERİ :
Envelope dışında pak ve paketler için uygulanabilen UPS’nin taşıma hizmet ücretlerini alıcının değil bir 3. kişinin ödeyebileceği (Third Party) bir sistemdir. Gönderen her 3. kişi ödemeli gönderi için bir UPS waybill (taşıma senedi) hazırlar ve paket üzerine yapıştırır. Ayrıca UPS waybill üzerindeki ödeme şekli yerindeki mevcut olan waybill’larda Third Party (T), olmayanlarda ise Bill Shipper’s (pp) kutucuğunu işaretler, UPS Online World Ship programı ile hazırlanan waybillarda ise Ödeme Seçeneklerinden Bill Third Party : Freight seçeneğini seçer. 3. kişinin accaount numarası, 3. kişi ismi ve ülkesi yazılmamış ya da yanlış veya eksik yazılmış (Her Third Party gönderide UPS Müşteri Hizmetleri Servisi’nden 3. kişinin account numarasının kontrol edilmesi gerekmektedir.) gönderilerin taşıma ücretlerinin gönderen tarafından ödeneceği kabul edilir. 3. kişi ödemeli olarak gönderi yapan gönderici, taşıma ücretlerinin 3. kişi tarafından ödenmemesi durumunda bu ücretleri ve ek işlem ücretini ödemekle yükümlüdür. Third Party taşımada 3. kişinin gönderi ücretini ödememesi halinde taşıma tarihi ile gönderi ücretlerinin gönderene fatura edilmesi arasında, taşıyıcı firmanın uyguladığı prosedürler sebebiyle bir zaman geçmektedir. Bu zaman süresi ne olursa olsun hiçbir aşamada gönderen tarafından taşıyıcı aleyhine kullanılamaz.
ALICIYA ÇIKACAK OLAN VERGİLER :

Envelope dışında pak ve paket taşımaları için uygulanabilen, gönderilen emtianın alıcı ülkedeki çıkabilecek tüm vergi ve resimlerinin, gönderenden, alıcıdan ve üçüncü kişiden tahsil edilmesi şeklindeki taşıma sistemidir. Bu sistemde gönderen her gönderi için ayrı bir waybill doldurarak bu waybill üzerindeki uygun yere işaretleyerek ilgili gönderisinin alıcı ülkede çıkabilecek tüm vergi ve resimleri kimin ödeyeceğini belirler. Alıcıya çıkacak olan vergilerin kimin tarafından ödeneceği seçilmediği takdirde gönderi vergilerini alıcı ödeyecek kabul edilir. Gönderen gönderilen emtianın alıcı ülkedeki çıkan tüm vergi resimleri için düzenlenen UPS faturalarının alıcı veya üçüncü kişi tarafından ödenmemesi halinde bu ücretleri nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Gönderici alıcıya çıkacak olan vergilerin kendisi tarafından ödeneceği talimatını verdiği takdirde gönderilen emtianın alıcı ülkedeki çıkan tüm vergi ve resimleri için düzenlenen faturaları nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Gönderici kendisine tanzim edilmiş bulunan bu tip faturalar için ilave belge istediğinde bulunduğu takdirde Yurt Dışı UPS’nin Türkiye UPS’ye kesmiş olduğu faturaları kesin delil olarak kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder. Gönderici vermiş olduğu alıcıya çıkacak olan tüm vergi ve resimlerin kendisi veya üçüncü kişi tarafından ödeneceği talimatına istinaden talimat ek ücretini ayrıca ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ödemenin zamanında yapılmamasından doğacak gecikmeye tahakkuk ettirilecek Avans Faizinin zaman başlangıcı fatura tarihi olmayıp gönderinin teslim tarihi esas olarak alınacaktır.
EK ÜCRET :
Yakıt ve güvenlik faktörlerinin işletme giderlerinde bir artışa sebep olması halinde UPS Fuel Surcharge ve Security Surcharge v.b. gibi ek ücretleri fiyatlarına ekleme ve uygulamaya koyduğu bu ek ücretlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu oranlar standart fiyat listeleri üzerinden hesaplanarak navlun ücretlerine ilave edilecektir.
ÖZEL HİZMETLER :
UPS aşağıda belirtilen ÖZEL HİZMETLER’i göndericilerinden bedelini alınarak yerine getirir.
· BELGE HAZIRLAMA : ATR, MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ, EURO-1 gibi gönderi için gerekli belgelerin hazırlanması sorumluluğu göndericiye aittir. Ancak gönderici tarafından arzu edildiği takdirde yürürlükteki bedel karşılığı göndericiye fatura edilerek söz konusu belgeler UPS tarafından hazırlana bilinir.
· CUMARTESİ TESLİMATI : Gönderici tarafından talep edildiği takdirde, UPS tarafından belirlenmiş ülke ve posta kodlarına gidecek paketler, yürürlükteki bedel karşılığı teslim edilebilir. Bu taşıma maliyetine ek bedel collect gönderilerde alıcıya veya Third Party gönderilerde 3. kişiye fatura edile bilinir.
· PAZAR GÜNÜ GÖNDERİ ALIMI : Pazar günleri teslim alınan gönderiler için göndericilere “Pazar Günü Gönderi” ücreti ayrıca fatura edilecektir.
· ADRES DEĞİŞİKLİĞİ : Göndericinin hatasından kaynaklanan veya göndericinin talebiyle yapılan adres değişiklikleri ücreti ayrıca göndericiye fatura edilecektir. Adres değişiklikleri aynı ülke içinde veya bir başka ülke olabilir.
· ERKEN TESLİMAT : Bazı ülkelere 08/10 ve 10/12 saat dilimleri arasında ücreti mukabili erken teslimat yaptırabilirsiniz. Erken teslimat için Müşteri Hizmetleri Servisimizle mutabık kalmanız gerekir. Erken teslim ücreti göndericiye ayrıca fatura edilecektir.
· AYRICA ; Yurt içi ve Yurt dışı İmha İşlemleri, Teslim Günü Değişiklikleri, Ek Uğratma Talepleri, İade (geri) Getirme İşlemleri, Yurt Dışı Fatura Değişiklik Talepleri, Gönderilerinize Özel Ambalaj (sandıklama, köpükleme v.s.) Talepleri, Alıcı veya Üçüncü kişi ödemeli gidip muhatapların gönderi ile ilgili ücretleri ödememeleri halinde bu ücretlerin göndericiye faturalanması aşamasında Geri Dönüşüm İşlem Ücreti, Collect (Karşı Ödemeli) gönderilerde Alıcı account numarasının (Alıcı UPS No.) yazılmaması veya doğrusunun yazılmaması durumunda (Lookup Surcharge) tahakkuk edecek ücretler ayrıca göndericiye fatura edilecektir.

ÖZEL HİZMETLER : UPS aşağıda belirtilen ÖZEL HİZMETLER’i bedeli karşılığı yerine getirir.

BELGE HAZIRLAMA : ATR, MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ, EURO-1 gibi gönderi için gerekli belgelerin Export öncesi ve Export sonrası UPS tarafından hazırlanması.

CUMARTESİ TESLİMATI : Gönderici tarafından talep edildiği takdirde, UPS tarafından belirlenmiş ülke ve posta kodlarına gidecek paketler. (Taşıma maliyetine ek olarak Saturday Delivery (Cumartesi Teslimatı) bedeli collect gönderilerde alıcıya veya Third Party gönderilerde 3. kişiye fatura edilir.)

PAZAR GÜNÜ GÖNDERİ ALIMI : Pazar günleri teslim alınan gönderiler.

ERKEN TESLİMAT : Bazı ülkelere 08/10 ve 10/12 saat dilimleri arasında erken teslimat yaptırabilirsiniz. Erken teslimat için Müşteri Hizmetleri Servisi ile mutabık kalınması gerekir.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ : Göndericinin hatasından kaynaklanan veya göndericinin talebiyle yapılan adres değişiklikleri ücreti ayrıca göndericiye fatura edilecektir. Adres değişiklikleri aynı ülke içinde veya bir başka ülke olabilir.

AYRICA ; Export sonrası ; ödeme şekli değişiklikleri, alıcı ülke değişiklik talepleri, alıcı adres değişikliği talepleri, alıcı değişikliği talepleri, adres düzeltilmesi, cumartesi teslimat talepleri, özel gümrükleme talepleri, Expedited servisten Express Servis veya Expres Saver Servis çevrim talepleri, yurt dışında fatura değişikliği talepleri, para iade işlemleri, geri getirme işlemleri (iade), mükerrer uğrama talepleri, alıcıya çıkacak vergilerin ödeme değişikliği talepleri, imha işlemleri, gerektiği takdirde gönderi için ilave elleçleme hizmeti, faks ya da posta yoluyla teslim tutanağı talepleri, özel teslimat talepleri.
Export öncesi ; Sandıklama v.s. ambalajlama bedelleri, paket alım ve çağrı saatleri dışında gönderi alımları, teslim alınıp gönderici tarafından talep edilmesi veya başka nedenlerden gönderinin export edilmeyip göndericiye iadesi, beyan edilmemiş yanıcı maddeler için oluşabilecek tüm masraflar, alınmış olan bir pakete ekleme yapılması, özel teslimat talepleri, eksik fatura edilen gönderi farkları, gerektiği takdirde gönderi için ilave elleçleme hizmeti, elektronik Return Servis paket etiketi talepleri.
UPS'nin ücretleri sadece her bir paket için 50.000USD karşılığı yerel para birimini aşmayan paket taşımaları için hesaplanmıştır. UPS’nin bu değeri aşan bir paketi, kendi açık yazılı onayı olmaksızın taşıdığını fark etmesi halinde veya Export servisinin onayı ile taşıması halinde, bu kural ve şartlar altında uygulanan diğer ücretlere, masraflara ve taleplere ek olarak 50.000USD’ı aşan paket değerinin %5’ine eşit ek ücret uygulanır.

7 – NAVLUN ÜCRETİ İADE GARANTİSİ :
UPS, bazı ülkelere olan gönderilerin teslim sürelerini garanti eder. Eğer UPS, Müşteri Hizmetleri Servisinin faks veya e-mail mesajıyla garanti ettiği teslim süresinde teslimat için girişimi tamamlayamaz ise UPS, aşağıdaki şartlar çerçevesinde navlun ücretinin bir kısmını iade eder. Bu durumdaki geri ödemeler; KDV, diğer vergi ve harçlar dışında hesaplanır.
· UPS’nin navlun ücreti iade garantisi olan teslimat cetvelindeki varış noktaları, UPS Müşteri Hizmetleri Servisi’nden öğrenilmiş olmalıdır.Gönderi dokümanları usulüne uygun olarak hazırlanmış olmalıdır. Alıcının adı, teslimat adresi, posta kodu gibi bilgiler waybill ve çok parçalı gönderiler için takip numarası ve adres etiketleri üzerinde eksiksiz ve doğru olarak yazılmış olmalıdır.
· Cumartesi teslimatının yapılabildiği varış merkezlerine gidecek paketler için “Cumartesi Teslimatı” (Saturday Delivery) yönlendirme etiketi yapıştırılmış olmalıdır. Gönderinin, Garantili Servis Cetveli’nde belirtilen son alım saati veya öncesinde UPS’ye teslim edilmiş olması gereklidir.
· Menşe, transit ve varış ülkelerinin talep ettiği tüm dökümanlar eksiksiz ve doğru tanzim edilmiş olarak gönderiye eklenmelidir.
· Gönderinin teslim edilmemesi halinde, taahhüt edilmiş bulunan teslimat tarihinden sonraki 15 takvim günü içinde yazıyla veya telefonla aranarak UPS durumdan haberdar edilmeli; alıcı adı, adresi, gönderi tarihi, paketin ağırlığı ve UPS takip numarası bildirilmelidir.
· Gönderi; 2-Hizmet Sınırlamaları, 5-Taşımanın Durdurulması ve 6-Hizmetin Kesilmesi maddelerindeki durumlara tabi olmamalıdır. Gümrük gecikmeleri, kötü hava koşulları, mekanik arızalar ve diğer mucbir sebeplerden kaynaklanan gecikmeler navlun ücreti iade garantisi kapsamının dışındadır.
UPS’nin waybill üzerinde belirtilen tarafa, ya da waybill üzerinde belirtilen tarafın verdiği talimat doğrultusunda ilgili şahıslara gönderi ücretini geri ödemesinden sonra, geri ödeme garantisi altında, gönderene, alıcıya ve herhangi 3. şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu kalmayacaktır.

8 – SORUMLULUK :
Sorumluluk ile ilgili kurallar, Varşova Konvansiyonu ve CMR Konvansiyonu tarafından konulmuş olmakla ve bu konvansiyonların uygulanması ile ilgili ulusal kanunlar bulunmakla ve bu kuralların uluslar arası olmayan taşımalara da uygulanacağının bildirilmesi ile konulmuş bulunmaktadır. UPS’nin sorumluluğu bu kurallarla sınırlı olup, Varşova Konvansiyonunun ve CMR Konvansiyonunun uygun olmadığı hallerde uygulanabilir hukuka tabi olacaktır. UPS’nin sorumluluğu hasarın kanıtlanması halinde gönderen tarafından waybill’in ön yüzünde belirtilen kısımda sigorta için daha yüksek bir değer deklare edilmemişse, gönderi başına 100 USD ile sınırlı olacaktır. Yukarıdaki kurallara bağlı olarak UPS hizmetleri ile ilgili olarak, herhangi bir kayıp, hasar ve malların geç teslim edilmesinden, gönderene, alıcıya veya herhangi başka bir şahsa, UPS’nin ihmali olmadığı sürece, ya da gönderenin, alıcının veya haklarını onlardan devralan diğer şahısların bu duruma katkı sağlayan ihmalleri olmadığı sürece bir sorumluluğu olmayacaktır. UPS hiçbir şartla dolaysız olarak ya da sonuç itibariyle meydana gelecek kayıp veya hasarlardan, kendi ihmali sonucu olsun veya olmasın, kanunla tanımlanmış olması hali dışında sorumlu olmayacaktır. Gönderen, waybill’in ön yüzünde belirtilen kısımda daha yüksek bir değer beyan ederek Tarif Guide ile waybill’ın faturalama ile ilgili obsiyonları arasından seçerek, ek bir ücret ödemek suretiyle sorumluluk konusunda UPS’nin limitleri ötesinde daha geniş bir güvence elde edebilir. Gönderen bu suretle UPS’ye beyan edilmiş olan değerin malların teslimatında temsil ettiği değer konusunda bir uyarı yapmış olmaktadır. Gönderenden aksine talimat almadığı sürece, UPS artı değer bildirimlerini bir veya birkaç sigorta şirketine gönderen menfaatine prim olarak havale edebilir; gönderen hesabına veya kendi hesabına sigorta olarak kaydedebilir. Eğer UPS bunu yaparsa, kayıp, hasar veya geç teslimat konusundaki şikayetler, uygulamadaki sigorta şirketi adına dosyalanır ve UPS tarafından halledilir. Bu şekilde şikayetlerin çözülmesi de UPS’nin herhangi bir şikayetten kurtulmasını sağlar. Yukarıdaki sigorta şirketleri tarafından verilmiş olan gönderene ait interest policies UPS’nin kayıt ofisinin kontrolüne açık olacaktır. UPS tarafından göndericiye teslim edilmiş bulunan waybill’ların muhafazası gönderici sorumluluğundadır. Bu waybill’larla yapılmış her gönderiden de gönderici sorumlu tutulacaktır.

UPS RETURN SERVİS (RS) Export / Giden Gönderiler : Gönderi ile ilgili evraklarda mevcut gönderici isim ve işaretleri sadece tanınma amaçlıdır. Taşıma sözleşmesi UPS ile müşterisi (alıcı) arasında bulunmaktadır. Gönderici ve UPS arasında bu gönderi için bir taşıma sözleşmesi mevcut olmadığı gibi bu gönderiden önce ve sonrası UPS ile gönderici arasında karşılıklı imza altına alınan sözleşmeler bu servis ile yapılan gönderileri kapsamamaktadır. Gönderici UPS’ye gönderiyi teslim etmekle, UPS’nin gönderiyi müşterisi (alıcı) adına aldığını ve doğabilecek gecikme, hasar, kayıp yada ihmalden ötürü müşterisi (alıcı) dışında gönderici yada herhangi bir 3. kişiye karşı hiçbir sorumluluk taşımadığını peşinen kabul etmiş olur.

UPS RETURN SERVİS (RS) Import / Gelen Gönderiler : UPS ile (Yurt Dışı) Taşıma ve Cari Hesap Sözleşmesi olan alıcıların uygulayabileceği bir sistemdir. Bu sistemde kendisine Yurt Dışından gönderi gelecek olan alıcı UPS Online Worldship programından hazırladığı veya bedeli karşılığı UPS Ofislerinden temin edeceği etiketi (waybill / taşıma senedi) göndericisine ulaştırır. Gönderici bu etiketi yapıştırarak alıcıya gönderisini yollar, bu tip gönderilerde tüm sorumluluk alıcıda olacağı gibi navlun bedeli de alıcı tarafından gönderi tesliminde nakden ve defaten olarak UPS Standart Gönderici Ülke fiyat listeleri üzerinden ödenecektir. Gönderiye çıkacak olan vergi v.s. tüm masraflar alıcıya ait olacaktır. Return Servis olarak gelen gönderilerde alıcının gönderiyi kabul etmeme, gönderiyi göndericisine iade etme veya gönderi bedelinden herhangi nam ve isim altında indirim isteme gibi bir hakkı bulunmamaktadır.

9 – DÖKÜMANLAR VE PAKETLEME :
Gönderen; paketleme ve malların UPS tarafından nakledilmesi için işaretlenip etiketlenmesinden sorumludur. Sadece doküman taşımacılığı için kullanılan Envelope içine evrak harici gümrüklü bir madde konulamaz. UPS, gönderenin kullandığı ambalajın hatalı olması nedeniyle veya bu hataların da katkıda bulunduğu hasar ve kayıplardan veya gönderenin kullandığı ambalajın kaybı veya hasar görmesinden sorumlu olmayacaktır.Gönderen, paketleme sorumluluğunun yanı sıra, paketin taşınmasına ve teslimine ilişkin tüm kurallar dahil olmak üzere yürürlükteki yasalar ve hükümet kararlarına uymak, gerekli tüm bilgileri sağlamak ve belirtilen yasa ve kararların gerektirdiği tüm belgeleri yük senedine eklemek zorundadır. Gönderenin bu hükme uymaması nedeniyle meydana gelebilecek zarar ve harcamalardan dolayı cezai ve hukuki mesuliyetten taşıyıcı gönderene karşı sorumlu değildir. Gönderen, waybill üzerinde yapılan yanlış ve eksik beyan ile ifadelerden dolayı; veya gönderenin menşe ülkede, varış yerinde veya transit yerlerindeki gümrük, güvenlik veya hükümet muameleleri için gerekli formalitelerde kullanılacak yeterli bilgi ve belgeyi temin etmemesinden doğacak kayıplardan UPS’yi sorumlu tutamaz.

10 – TESLİMATIN KANITI :
UPS, teslimatın kanıtını elde etmek için elektronik bir cihaz kullanma hakkına sahiptir. Böyle bir cihaz kullanıldığında, gönderen, elektronik olarak kaydedilmiş olan imzanın alıcıya veya alıcı adına imzalamış olan kişiye ait olduğunu ve teslim edilmiş olan bir paketin gönderide birden çok paket varsa hepsinin teslim edildiğinin kanıtı olduğunu kabul eder. Teslimata kanıt teşkil eden kaydın elektronik aletle yapılmış olması nedeniyle, gönderen, daha başlangıçta teslimatın kanıtı sayılacak elektronik imza kaydının geçerliliğine itiraz etme hakkından feragat eder.

11 – DATA’NIN KORUNMASI :
UPS, gönderen ve alıcı tarafından taşınmasını üstlendiği gönderiyle ilgili olarak verilmiş tüm bilgileri toplamak, depolamak ve merkezi olarak işlemek hakkına sahiptir. UPS ayrıca, kanunda gerek görüldüğü üzere, bu bilgiyi gümrüklerde dahil, fakat bununla sınırlı olmaksızın, resmi makamlara vermekle yükümlüdür. Bilgi, UPS şirketlerince verilen diğer hizmetlerin ve ürünlerin reklamı amacıyla kullanıla bilinir. Bilgi koruma hukukunun uygulamada olduğu yerlerde, bilgi hakları UPS’nin bilgi depoladığı yerin nerede olduğuna bakılmaksızın korunur.

12 – FERAGAT :
UPS’nin, Taşıma Kayıt ve Şartları dokümanındaki herhangi bir kuralın ihlali ile ilgili bir konudan feragat etmesi, daha sonra da aynı kural veya diğerlerinden feragat edeceği anlamına gelmez. UPS’nin hiçbir acentesi, taşeronu veya temsilcisi bu kayıt ve şartlar dokümanındaki kurallardan feragat etmesi yetkisine sahip değildir.

13 – ŞİKAYETLERİN ZAMAN LİMİTİ :
UPS’ye yapılacak itirazlar mümkün olan en kısa zamanda UPS’ye bildirilmelidir. UPS bir gönderi ile ilgili olarak ileri sürülebilecek hususlardan, her ne olursa olsun, bir paketin teslim edilmesini takip eden 21 takvim günü içinde alacağı bir hukuki çağrı ile; teslim edilmemişse paketin teslim edilmesi gereken tarihi takip eden 21 takvim günü içinde mahkemeye çağrılabilir. Varşova Konvansiyonu veya CMR Konvansiyonunun uygulanabilir olduğu durumlarda bu Kayıt ve Şartlar geçerli değildir.

14 – BÖLÜNEBİLİRLİK :
Bu Kayıt ve Şartlar dokümanında yer alan kuralların herhangi birisinin uygulamadaki kanunlara aykırı olması veya yetkili merciler tarafından kanunlara aykırı bulunması halinde, bu maddeler kendi çaplarında uygulanabilirliklerini muhafaza edeceklerdir. Bir maddenin geçersizliği Kayıt ve Şartlar dokümanındaki diğer şartların uygulanabilirliğini etkilemez.

15 – GEÇERLİ KANUNLAR :
Kayıt ve Şartlar dokümanı ve buna dayalı olarak imzalanmış bulunan tüm kontratlar, gönderinin yüklendiği menşe ülke kanunlarıyla uyum içinde olacaktır.

ÇEREZ POLİTİKASI: Sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın x