YURT İÇİ TAŞIMA ŞART VE KURALLARI

YURTİÇİ TAŞIMA ŞART VE KURALLARI

1-) TAŞIYICI    : Ünsped Paket Servisi ve Tic. A.Ş.’yi,
      GÖNDEREN : Kargo gönderen müşteriyi,
      ALICI          : Kargo gönderilen gerçek veya tüzel kişiyi,
      KARGO       : Taşıması yapılan paket veya ticari ürünü, ifade eder.

2. Taşıyıcı, makul bir sürede, yasalara, yönetmeliklere ve işbu taşıma şartlarına uygun bir şekilde kargoyu alıcısına ulaştırmayı taahhüt eder. Bunu yaparken, gerektiğinde kendi ücret tarifesini uygulayarak, önceden gönderenin yazılı muvafakatini almadan başka taşıyıcıları veya taşıtları kullanarak, yol düzeninin de dışına çıkarak taşıma işini gerçekleştirebilir.
3. Taşıyıcı, bu sözleşme şartlarına bağlı olarak, kendisinin veya servis sağlayıcısının gözetim ve koruması altında bulunan kargodan sorumludur.
4. Taşıyıcı, kendi kontrolü dışındaki mücbir sebeplerden ve taşıyıcıya kusur atfı mümkün olmayan durumlardan kaynaklanan ya da grev, lokavt, tabii afetler veya iş anlaşmazlıkları gibi nedenlerden dolayı kargonun geç teslim edilmesinden sorumlu değildir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde ise taraflardan edimlerini yerine getirmeleri beklenemez, sorumluluk kabul edilemez.
5. Taşıyıcı, taşınması amacıyla verilen tüm kargoları kendi cihazları ile tarama, açma, muayene etme hakkını saklı tutar.
6. Gönderen, taşıyıcının ücret tarifesinden, yasalardan ve işbu taşıma şart ve kurallarından kaynaklanan ve ödemesi gereken tüm taşıma ücret ve giderlerini (harç, vergi, resim, vb.) nakden ve hemen ödemeyi garanti eder.
7. ÜA-CC (ücret alıcıdan), taşıma ücretinin alıcıdan ödemeli olarak gönderilmesinde Alıcının herhangi bir sebeple kargoyu teslim almayı kabul etmemesi veya teslim alıp da navlun ücretini yine herhangi bir sebeple taşıyıcıya ödememesi halinde gönderen bu ücretin Taşıyıcıya ödenmesinden sorumludur. Gönderen, talimatı olmaksızın teslimat yapılsa dahi kargo ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Gönderen Taşıyıcıyı kargo taşıyıcısı olarak seçmiştir ve Taşıyıcının profesyonel bir depocu olmadığını peşinen kabul eder. Gönderen, eğer kargo alıcı tarafından kabul edilmez veya taşıyıcıdan kaynaklanmayan başka sebepler yüzünden teslim edilemez ise kargonun depo işletmecisine verilmesini, kargonun profesyonel depo işletmecisinin depolarında bekletilmesini ve bundan doğacak masrafları profesyonel depo işletmecisine ödemeyi kabul eder. Taşıyıcı, ilgili kargonun taşıma bedelinin tamamının veya bir kısmının alıcı tarafından ödenmesi şartı bulunan kargolarda alıcıdan tahsilat yapmadan kargoyu teslim etmeme hakkını saklı tutar, ödeme konusundan doğan gecikme ve anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk üstlenmez.
8. Taşıması yapılan kargonun taşıma ücreti; taşınan kargonun gerçek ağırlığı ve hacimsel ağırlığı hesaplanarak [en (cm.) X boy (cm.) X yükseklik (cm.)] / 3000 yüksek olan değer üzerinden faturalandırılır.
9. Tatil günü teslim edilmesi talimatıyla yapılan taşımalarda, en son tarihli fiyat listesinde belirtilen tatil günü teslimat ücreti, taşıma ücretine ayrıca ilave edilerek faturalandırılır.

YURT İÇİ TAŞIMA KURAL VE ŞARTLARI
10. Adreslerinde teslim edilmek veya ödenmek üzere dağıtıma götürülüp de herhangi bir nedenle dağıtım imkanı sağlanamayarak alıcılarına haber kağıdı bırakılmış olan kargolar, teslimat adresine en yakın olan UPS merkez, şube veya acentelerinde toplam 3 gün süreyle bekletilecek olup, bu süre sonunda alıcısı tarafından teslim alınmayan kargolar İse, gönderene iade edilecektir. Ancak, UPS'nln bu süre İçerisinde gönderiyi ikinci defa adrese teslim etme zorunluluğu bulunmamaktadır.
11. Gönderen, kargonun alıcı tarafından kabul edilmediği veya taşıyıcıdan kaynaklanmayan başka sebepler yüzünden teslim edilemediği durumlarda kargonun gönderene iade edilmesini ve geri getirme masraflarını ödemeyi peşinen kabul eder.
12. Taşıyıcı, taşınması kanunla yasaklanmış veya izne bağlanmış olup da buna dair gerekli belgeleri ibraz edilmemiş eşya ile çabuk bozulabilen, çabuk kırılabilen, fena ve ağır koku veren, yanıcı, patlayıcı, zehirli, akıcı, aşındırıcı, manyetik güçlü, radyoaktif, uçucu gaz ve benzer özelliklere sahip maddeleri taşımaz. Çek, bono, poliçe, hisse senedi, tahvil vb. her türlü kıymetli evrak, altın, mücevherat, nakit para ve posta tekeline aykırı kargolar taşınmaz. Taşıma konusunda yasalarla getirilmiş kısıtlamalara uyar. Bu maddeye aykırı şekilde kargo teslim eden, gönderen, taşıyıcı veya üçüncü şahısların bu nedenlerle uğradığı tüm zararlardan sorumlu olduğunu ve zararı tazmin etmeyi baştan itibaren kabul eder.
13. Gönderen, kargonun ambalajlanmasına, taşınmasına ve teslimine ilişkin tüm kurallar dahil olmak üzere yürürlükteki yasalar ve hükümet kararlarına uymak, gerekli tüm bilgileri sağlamak ve yasaların gerektirdiği tüm belgeleri Taşıma irsaliyesine eklemek zorundadır. Gönderenin bu hükme uymaması nedeniyle meydana gelecek zarar, harcamalar ve oluşabilecek gecikme ve anlaşmazlıklardan gönderen sorumludur.
14. Taşıyıcı; genel fiyat tarifesini düzenlerken, taşıdığı kargolar ile ilgili riskini, taşıdığı kargonun her 1 kg karşılığı kargo kıymetini maksimum 8,33 SDR (özel Çekme Hakkı) ve paket başına kıymeti de maksimum 583,10 SDR (özel Çekme Hakkı) ile sınırlandırmıştır. Gönderen taşıma irsaliyesinin ön yüzündeki kıymet deklaresi bölümüne ilave bir kıymet beyan etmemişse, gönderisinin maksimum tazmin kıymetinin bu limitler İçinde kaldığını peşinen kabul eder. Kıymeti bu limitleri aşan kargolarda gönderen, kargosunun kıymetini bildirmek ve bu kıymete ait taşıyıcının son tarihli fiyat listesinde belirtilen ilave taşıma risk bedelini ödemek durumundadır, ilave taşıma risk bedelinin ödendiği hallerde taşıyıcının sorumluluğu beyan edilen kıymetle sınırlıdır. Beyan edilen kıymet, kargonun resmi kayıtlarda görülen gerçek değerini aşıyorsa kargonun tayip tazmini için resmi kayıtlardaki gerçek değeri esas alınır. Kısmi hasar ve kayıp hallerinde hasar gören parça ağırlığı veya kayıp olan parça ağırlığı limitler içindeki ikame değeri üzerinden değerlendirme yapılır.
15. Alıcı kargoyu teslim aldığında, kargo hasarsız ve sağlam olarak teslim edilmiş sayılır. Gönderinin hasara uğramış olduğu açıkça görülüyorsa, gönderen veya alıcı en geç teslim anına kadar hasarı veya zıyaı bildirmezlerse, kargonun sözleşmeye uygun olarak teslim edildiği varsayılır. Gönderinin zıyaı ve hasarının açıkça görünmemesi halinde eşyanın tesliminden sonra yedi gün İçinde İlgili hasara ilişkin bildirim yapılmalıdır. Hasara İlişkin bildirim belirtilen sürelerde yapılmazsa, hasardan/ziyadan kaynaklı talep hakkı sona erer. Kargonun hasarlı olması veya hasarlı olabileceği gerekçesiyle alıcısı tarafından kabul edilmemesi durumunda kargo teslim edilmez. Hasarın tespit edilmesinden sonra hasar gören parça ağırlığı esas alınarak kıymet beyan edllmemlşse risk limitleri İçinde, kıymet beyan edilmiş ve buna karşılıkgelen taşıma risk bedeli ödenmişse beyan edilen kıymetin kanıtlanması şartıyla onarım bedeli veya onarımı mümkün değilse İkame bedeli tazmin için dikkate alınır. Gönderenin tazmin talebinin işleme konulabilmesi için, kargonun teslim edilmesi gereken tarihi takip eden 7 gün içerisinde, taşıyıcının kanuni adresine yazılı olarak başvurması gerekir. Gönderen bu sürelerin aşımında taşıyıcıya karşı İleri sürülebilecek her türlü zarar ve tazminat talep hakkından feragat etmiş sayılır.
16. Taşıyıcı, kargoyu alıcı adresinde teslim almayı kabul eden herhangi bir kişiye, İmza karşılığı teslim eder. Taşıyıcı, bu durumda alan kişinin beyanını doğru kabul ederek, kişiden hüviyet veya hüviyet yerine geçen resmi kimlik belgesi talep ederek teslimatını yapar. Taşıyıcı, ayrıca teslimatın kanıtını elde etmek için elektronik bir cihaz kullanma hakkına sahiptir. Böyle bir cihaz kullanıldığında, gönderen, elektronik olarak kaydedilmiş olan İmzanın alıcıya veya alıcı adına imzalamış olan kişiye ait olduğunu ve teslim edilmiş olan kargonun teslim edildiğinin kanıtı olduğunu kabul eder. Teslimata kanıt teşkil eden kaydın elektronik aletle yapılmış olması nedeniyle, gönderen, daha başlangıçta teslimatın kanıtı sayılacak elektronik İmza kaydının geçerliliğine İtiraz etme hakkından feragat eder.
17. Taşıyıcı, genel bir kargo taşıyıcısıdır. Gönderen; işinin erbabı olduğu kabul edilir ve kargo ambalajının, kargo hizmetinin gerektirdiği sağlamlık, ölçü ve standartta olmasını temin ile yükümlüdür. Taşınması ve taşınma süresince korunması için özel sistemler, ambalajlar gerektiren ve gereği gibi ambalajlanmamış kargoların hasarlarından Taşıyıcı sorumlu değildir. Ambalajlama hatasından dolayı Taşıyıcının ve üçüncü şahısların görecekleri zararlardan gönderen sorumludur. Gönderen; eksik veya kusurlu ambalajlamadan kaynaklanan hasarlardan dolayı Taşıyıcıya kusur atfında bulunamaz ve herhangi bir tazminat talep edemez.
18. Gönderenin talimatıyla alıcısına teslim edilmiş bir kargonun tekrar geri getirilmesinde Taşıyıcı herhangi bir hasar ve tazmin riskine girmez. Gönderen talimat vererek aldırdığı kargolarda bunu peşinen kabul eder. Son kullanıcıya daha önceden gönderilmiş ve teslim edilmiş bir kargonun son kullanıcının iade etmek İstemesi dolayısıyla talimatla aldırılması durumunda bu gönderi 1 TL kıymetinde kabul edilecektir.
19. Taşıyıcının hiçbir servis sağlayıcısı veya personeli veya temsilcisi bu taşıma kurallarının hiçbir hükmünü değiştiremez veya kaldıramaz.
20. Taraflar arasında bu kurallardan doğan ihtilaflarda istanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. RBÍ 01/14

    Yurtiçi Taşımacılıkta Sigorta Prosedürü                                  Alıcı Ödemeli Yurtiçi Taşımacılık Kuralları

ÇEREZ POLİTİKASI: Sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın x